Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg

Klacht en tuchtreglementen

De klacht- en tuchtreglementen van de beroepsverenigingen waar ik aangesloten ben, zijn van toepassing. Via de VBAG ben ik aangesloten bij Quasir, een expertisecentrum voor klachten, calamiteiten en geschillen in Zorg en Welzijn en bij Stichting Zorggeschil. VBAG. Voor het reglement klik hier

Wkkgz

Op 1 januari 2016 is de Wkkgz van kracht gegaan. Wkkgz staat voor Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. Wat nieuw is in deze wet, is dat er expliciet in genoemd wordt dat deze wet ook van toepassing is op de complementaire zorg. Verder staat er in deze wet o.a. dat de cliënt heeft – op verzoek- recht heeft op informatie over kwaliteit, tarieven, ervaringen andere cliënten, of de behandelvorm al dan niet wetenschappelijk bewezen is, wachttijd. Indien er bij een zorginstelling nieuwe collega’s worden aangenomen (bijvoorbeeld in loondienst), dan is de zorginstelling verplicht onderzoek te doen naar functioneren in het verleden.

Per 2017 zal het verplicht zijn dat iedere zorginstelling (iedere praktijk dus) een klachtenfunctionaris heeft en en aangesloten is bij klachtrecht (in de complementaire zorg lijkt het aannemelijk dat dit door de beroepsvereniging en/of de koepels geregeld gaat worden.) De overheid heeft een  brochure over Wkkgz en de compementaire zorg.

Onderdeel van de Wkkgz is VIM, Veilig Incidenten melden. Therapeuten zijn verplicht om incidenten te registreren en indien het incident gevolgen heeft gehad voor een cliënt dient er ook een vermelding gemaakt te worden in het dossier. Voor het afwegingskader bij de meldcode klik hier.

De RBCZ heeft een document opgesteld met uitleg en een voorbeeld van een registratieformulier. 

Wtza

De Wtza is de controle op de Wkkgz ( Wet kwaliteit, klachten en geschillenzorg). Veel van de
voorwaarden voor de Wtza zitten al in de visitatie. Hieronder valt een waarnemingsregeling, goede verslaglegging van de cliëntgegevens en behandelverslagen en de praktijk inrichting. Daarnaast gaat het om cyclisch te blijven evalueren en zo steeds de kwaliteit te monitoren en te verbeteren. In onderstaand KMS-document hebben we de stappen opgenomen om te voldoen aan de Wtza.

KMS-document
Het kwaliteitsmanagement systeem (KMS) is een cyclisch proces van bewaking, beheersing en verbetering van kwaliteit. Maak gebruik van het Plan (zeg wat je doet) – Do (doe wat je zegt) – Check (bewijs het )- Act systeem (verbeter het). De Vbag therapeut maakt deze planning voor een jaar. We hebben dit systeem in een KMS-document weergegeven, zodat de therapeut makkelijk kan checken of zij aan alle onderdelen van de Wtza hebt voldaan. Let op: de kwaliteit van de zorg voor de cliënten legt YinYangela vast in het behandeldossier.